CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

București, 102 / 01.06.2018

Decret de promulgare a
Regulamentului pentru administrarea bunurilor ecleziastice

Noi, Episcopii și Eparhii Conferinței Episcopilor din România, după ce am aprobat Regulamentul pentru administrarea bunurilor ecleziastice, în Sesiunea Plenară din 18-20 septembrie 2017, după ce am obținut recognitiodin partea Congregației pentru Episcopi, la data de 12 mai 2018, prin Scrisoarea nr. 671/2013, în conformitate cu normele de drept canonic,

 decretăm:

publicarea Regulamentului pentru administrarea bunurilor ecleziastice pe site-ul oficial al Conferinței Episcopilor din România cu precizarea că Regulamentul va intra în vigoare începând cu data de 5 iulie 2018.

Îl rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze și să facă rodnică administrarea bunurilor temporale și scopurile pentru care sunt folosite acestea.

 + Ioan ROBU
Arhiepiscop Mitropolit de București
Vicepreședinte al Conferinței Episcopilor din România

Pr. Francisc UNGUREANU
Secretar General

Varianta PDF: Regulament pentru administrarea bunurilor ecleziastice

REGULAMENT PENTRU ADMINISTRAREA BUNURILOR ECLEZIASTICE

I. INTRODUCERE

 1. Pentru a-şi desfăşura misiunea, Biserica are nevoie de mijloace de natură economică. Conciliul al II-lea din Vatican, vorbind despre această necesitate, în documentele conciliare stabileşte scopurile şi autoritatea care îi revine Bisericii în dobândirea, posesia, administrarea şi înstrăinarea bunurilor.
 2. Sunt bunuri ecleziastice(can. 1257 § 1) acelea care aparţin Bisericii universale, Scaunului Apostolic şi altor persoane juridice publice în Biserică (Dieceza, Seminarul, Institutul diecezan pentru Întreţinerea Clerului, parohia şi fundaţia de binefacere). Toate celelalte bunuri care aparţin persoanelor juridice private nu sunt bunuri ecleziastice şi sunt reglementate de statutele proprii (can. 1257 § 2 CIC).
 3. Biserica poate să dobândească bunuri materiale în toate modurile juste conforme cu dreptul fie natural, fie pozitiv, care sunt permise altora (can. 1259 CIC).
 4. Administrarea bunurilor materiale temporale este una dintre cele mai delicate activităţi, nu numai în sine cât mai ales pentru consecinţele sale. Un mod incorect de a trăi legătura cu bunurile materiale temporale poate să comporte pentru Biserică riscul de a compromite şi de a dăuna credibilităţii sale. Administrarea bunurilor materiale temporale se întemeiază pe dreptul patrimonial al Bisericii, aşa cum este stabilit în can. 1254 § 1, care este exercitat, conform actualei legislaţii canonice, faţă de diferitele tipologii de bunuri temporalecare, dacă sunt încredinţate în mod legitim unei persoane juridice publice ca dotă permanentă, constituie patrimoniul său stabil (cf. can. 1291):
 • bunuri mobile şi imobile (cann. 1270; 1283, nr. 2; 1285; 1302 § 1; 1305);
 • drepturi reale şi personale (can. 1270);
 • lucruri sacre, destinate cultului (cann. 1171; 1269);
 • lucruri preţioase, prin valoare intrinsecă, artistică sau istorică (can. 1292 § 2 şi can. 638 § 3);
 • lucruri votive (can. 1292 § 2 şi can. 638 § 3);
 • bunuri fiduciare (can. 1302; bunuri pe care o persoană – cleric, călugăr şi laic – primeşte, fie cu act între vii fie cu testament, cu misiunea de a le folosi pentru scopuri religioase sau ecleziale);
 • bunurile culturale (can. 1283, nr. 2; bunuri care în vreun fel dau mărturie despre cultura inspirată de credinţă).

Acest drept – trebuie remarcat acest lucru – are sens numai în strânsă legătură cu propriile scopuri urmărite de unica Biserică a lui Cristos (can. 1254 § 2), motiv pentru care rezultă că proprietatea de bunuri temporale destinate pentru scopuri străine misiunii proprii a Bisericii (de exemplu, finalităţi pur comerciale şi/sau financiare), sau şi pentru scopuri nenecesare sau inutile, nu este legitimă şi nici nu se justifică în niciun mod.

II. ADMINISTRAREA BUNURILOR ECLEZIASTICE

 1. Administrarea bunurilor ecleziastice este o datorie importantă. Ea cuprinde toate actele care sunt îndeplinite în numele Bisericii, conform spiritului legilor sale, asupra unui bun temporal sau un ansamblu de bunuri, care au ca scop utilizarea, păstrarea şi fructificarea lor, percepând roadele şi folosindu-le conform scopurilor Bisericii însăşi.
 2. „Organele” care administrează bunurile ecleziastice sunt:
 3. Romanul Pontif – administrator suprem al bunurilor temporale;
 4. Ordinariii, cărora le revine înainte de toate în administrarea bunurilor ecleziastice funcţia de a supraveghea (can. 1276 § 1), de a orândui întregul ansamblu în limitele dreptului universal şi particular (can. 1276 § 2), precum şi funcţia de înlocuire pentru unele cazuri speciale (can. 1279 §§ 1-2);
 5. Administratorii nemijlociţi ale diferitelor persoane juridice, atât individuali (de exemplu, parohii), cât şi colegiali (de exemplu, capitlurile catedralelor) şi administratorii tehnico-executivi (de exemplu, economul).
 6. Referitor la activitatea administratorilor, Codul de Drept Canonic cunoaşte două tipuri de administrare:

–      administrare ordinară

–      administrare extraordinară.

A. Administrarea ordinară a bunurilor

 1. Actele de administrare ordinară a bunurilor intră în atribuţia administratorului titular conform competenţelor sale.
 2. Administrarea ordinară se referă la toate actele necesare şi utile referitoare la bunurile patrimoniale ale unei persoane juridice publice, care să nu modifice substanţial stabilitatea patrimoniului său, dar care să asigure funcţionarea zilnică a persoanei juridice însăşi şi obţinerea scopurilor sale specifice.

Aceste acte, care se referă la exigenţele unei administrări corecte a bunurilor ecleziastice, pot să fie îndeplinite de administratori (econom, paroh, etc.) fără recurgerea prealabilă la autoritatea superioară:

a. să vegheze ca bunurile în orice mod să nu fie distruse sau să sufere daune, stipulând în acest scop garanţii corespunzătoare împotriva riscurilor (cf. can. 1284 § 2, nr. 1);

b. folosirea bunurilor deja existente conform scopurilor şi misiunii Bisericii (cf. can. 1284 § 2, nr. 4);

c. administrarea înţeleaptă a cheltuielilor aprobate în bilanţul preventiv anual, plata salariilor, plata cheltuielilor continue, a impozitelor, a încălzirii, a curentului electric, plata facturilor şi chitanţelor, etc.;

d. buna organizare a lucrărilor;

e. respectarea atentă a normelor prescrise de dreptul canonic şi civil şi a dispoziţiilor stabilite de fondator sau donator sau de autoritatea legitimă (cf. can. 1284 § 2, nr. 3). Îndeosebi, să se respecte cu atenţie legislaţia civilă în materie de contracte de muncă (cf. can. 1286, nr. 1 şi can. 22);

f. fructificarea bunurilor care, după natura lor, aduc profit; perceperea profitului la timpul corespunzător şi folosirea sa oportună după voinţa fondatorului sau donatorului sau după prescripţiile normelor legitime (cf. can. 1284 § 2 nr. 4); vinderea recoltelor agricole;

g. închirierea bunurilor imobile cu valoare mai mică, referitoare la fructificarea lor, care să nu depăşească perioada temporală de 9 ani; actele care au ca scop să asigure cultivarea şi productivitatea pământului;

h. asigurarea materialelor consumabile necesare pentru instituţii sau pentru activitatea lor economică, investiţii cu o valoare mai mică şi stipularea de contracte de asigurare;

i. ocrotirea proprietăţii patrimoniale dobândite de Biserică în forme valide din punct de vedere civil (cf. can. 1284 § 2 nr. 2).

 1. În toate aceste acte, administratorii au un ajutor valabil şi trebuie să respecte, aşa cum este stabilit de către drept, principiile şi criteriile contabilităţii (inventar şi registru de venituri şi cheltuieli– cf. can. 1283, nr. 2; can. 1284 § 2, nr. 7) şi ale bilanţului stării patrimoniale a persoanei juridice publice pe care o administrau (plan anual de venituri şi cheltuieli– cf. can. 1284 § 3; can. 1284 § 2, nr. 8).
 2. Se menţionează că, pentru administrarea ordinară a patrimoniului stabil al unei persoane juridice publice, administratorii îndeplinesc acte invalide atunci când depăşesc limitele şi modalităţile lor, fără permisiunea scrisă (autorizarea) Ordinariului (cf. can. 1281 §§ 1-2).

În afară de asta, tot în cadrul administrării ordinare, se menţionează că Episcopul diecezan trebuie să ascultepărerea Consiliului pentru Probleme Economice şi a Consiliului Consultanţilor atunci când îndeplineşte acte administrative care, în raport cu situaţia economică specialăa diecezei, sunt de importanţă mai mare(cf. can. 1277).

B. Administrarea extraordinară a bunurilor

 1. Revine Conferinţei Episcopale să determine care acte trebuie considerate ca fiind de administrare extraordinară (cf. can. 1277). Însă, aceste decrete ale Conferinţei Episcopale nu obţin forţă obligatorie dacă nu sunt promulgate în mod legitim, după ce au fost autorizate de Scaunul Apostolic (cf. can. 455 § 2). Modul de promulgare şi timpul în care decretele dobândesc forţă obligatorie sunt determinate de aceeaşi Conferinţă Episcopală (cf. can. 455 § 3).
 2. Actele de administrare extraordinară, diferitede înstrăinări de bunuri legitim anexate patrimoniului stabil şi de afaceri care pot să înrăutăţească starea patrimonială a persoanei juridice (vezi Regulament la nr. III), pentru fiecare dieceză şi persoană juridică administrate direct de Episcopul Diecezan, sunt determinate după cum urmează de Conferinţa Episcopală, conform can. 1277:

a. înstrăinarea de bunuri imobile, diferite de cele care constituie prin anexare legitimă patrimoniul stabil al persoanei juridice publice, cu valoare mai mare decât suma minimă fixată de Conferinţa Episcopală;

b. dobândirea de proprietate a cărei valoare este mai mare decât suma minimă deliberată de Conferinţa Episcopală în prezentul Regulament;

c. executarea de lucrări de construcţie cu valoare mai mare decât suma minimă deliberată de Conferinţa Episcopală în prezentul Regulament;

d. restructurarea sau întreţinerea extraordinară a unui edificiu existent sau cumpărat cu o valoare mai mare decât suma minimă deliberată de Conferinţa Episcopală în prezentul Regulament;

e, contractarea sau prestarea unui credit, sau a unui angajament de garanţie pentru creditul însuşi, a cărui valoare este mai mare decât suma minimă deliberată de Conferinţa Episcopală în prezentul Regulament;

f. fondarea unui cimitir.

La actele de administrare extraordinară menţionate, determinate de Conferinţa Episcopală, trebuie adăugată, conform can. 1297, locaţia de bunuri mobile sau imobile cu un contract pentru un timp mai mare de 9 ani. Pentru validitatea acestor acte de locaţie este necesară măsura Episcopului Diecezan, cu consimţământul Consiliului pentru Probleme Economice şi al Colegiului Consultanţilor. Nu se cere permisiunea Sfântului Scaun, afară de cauză în care acţiunea nu face parte din prevederea din can. 1295 privind elementele concrete care o caracterizează (înrăutăţirea situaţiei patrimoniale împreună cuvaloarea estimată a binelui care depăşeşte suma maximă stabilită de Conferinţa Episcopală – vezi Regulament la nr. III). 

 1. Actele de administrare extraordinară determinate ca mai sus de Conferinţa Episcopală revin Episcopului Diecezan, cu consimţământulConsiliului pentru Probleme Economice şi al Colegiului Consultanţilor, care este necesar pentru validitatea actelor menţionate (cf. can. 1277). Este de datoria economului diecezan să le pună în executare (cf. can. 494 § 1 şi § 3).
 2. În cazul persoanelor juridice publice, supuse puterii de conducere a Episcopului Diecezan, precizarea actelor de administrare extraordinară, atunci când ele nu sunt stabilite de statutele persoanei juridice, revine Episcopului Diecezan, conform can. 1281 § 2. Revine celui care conduce nemijlocit persoana să le îndeplinească, după ce a obţinut în prealabil permisiunea scrisă a Ordinariului competent, conform can. 1281 § 1.

Totuşi, luând în considerare oportunitatea de a avea un criteriu uniform pentru toate Diecezele în această materie, este invitat fiecare Episcop Diecezan să determine cel puţin înstrăinarea de bunuri atât imobile cât şi mobile, care constituie prin anexare legitimă patrimoniul stabilal persoanei juridice, şi celelalte acţiuni care pot să înrăutăţească starea sa patrimonială, cu valoare mai mică decât suma minimă fixată de Conferinţa Episcopală în prezentul Regulament.

III. ÎNSTRĂINAREA BUNURILOR ECLEZIASTICE, CARE CONSTITUIE PATRIMONIUL STABIL[1]AL UNEI PERSOANE JURIDICE ŞI CELELATE ACŢIUNI CARE ÎNRĂUTĂŢESC STAREA PATRIMONIALĂ

 1. În sens propriu, înstrăinareaeste acel act juridic prin care este cedată, din voinţă liberă, prin vindere, donare sau schimb, proprietatea bunurilor mobile sau imobile sau a drepturilor care aparţin, conform can. 1291, patrimoniului stabil al unei persoane juridice publice, a cărei valoare depăşeşte suma fixată de Conferinţa Episcopală.
 2. În sens mai larg, care este înţeles în legislaţia canonică, înstrăinarease extinde la orice act, operaţiune sau acţiune care, deşi nu cedează proprietatea de bunuri mobile sau imobile, poate modifica sau prejudicia situaţia patrimonială a unei persoane juridice publice. Suntem în cazul prevăzut de can. 1295, prin care pot exista acţiuni juridice oneroase cu care se cedează sau se acceptă avantaje care înrăutăţesc situaţia patrimonială.

Se pot aminti ca exemplu şi în general: închirierea, zălogul, ipoteca, fondarea unei servituţi, emfiteoza[2], concesiunea, obligaţia de plată pentru renta viageră sau acceptarea de a fi garant, acceptarea sau renunţarea de donaţii sau de moşteniri.

 1. Cu referinţă la cele expuse în nr. 17-18 din Regulament, Conferinţa Episcopală, conform can. 1292 § 1 deliberează, cu scopul de a determina care este autoritatea competentă pentru a acorda permisiunea pentru validitatea înstrăinărilor de bunuri care constituie patrimoniul stabil şi a acţiunilor care pot înrăutăţi starea patrimonială a unei persoane juridice publice, că suma minimă este de respectiv € 100.000 (o sută de mii de euro) şi cea maximă de respectiv € 1.000.000 (un milion de euro).
 2. Din cele deliberate rezultă că, pentru validitatea înstrăinărilor de bunuri care constituie patrimoniul stabil (cf. can. 1291) şi a acţiunilor care pot înrăutăţi starea patrimonială a persoanei juridice (cf. can. 1295) cu valoare cuprinsă între suma minimă şi suma maximă, este necesar, în virtutea can. 1292:

a. pentru Dieceze şi pentru celelalte persoane juridice administrate de Episcopul Diecezan(cf. can. 1277): decretul Episcopului Diecezan cu consimţământul Consiliului pentru Probleme Economice şi al Colegiului Consultanţilor şi al celor care au un interes ocrotit juridic cu privire la obiectul acţiunii;

b. pentru persoanele juridice supuse Episcopului Diecezan(capitluri, parohii, biserici, seminarii diecezane, asociaţii publice de credincioşi, fundaţii, etc.): permisiunea Episcopului Diecezan cu consimţământul Consiliului pentru Probleme Economice şi al Colegiului Consultanţilor şi al celor care au un interes ocrotit juridic cu privire la obiectul acţiunii;

c. pentru persoanele juridice care nu sunt supuse Episcopului Diecezan(de exemplu, seminarii interdiecezane, asociaţii şi fundaţii înfiinţate de Sfântul Scaun sau de Conferinţa Episcopală): permisiunea autorităţii competente determinate în normele statutare (cf. can. 1292 § 1);

d. institutele de viaţă consacrată şi societăţile de viaţă apostolică de drept pontifical nu sunt ţinute să ceară permisiunea de la Ordinariul Diecezan. Permisiunea le este acordată de Superiorul competent şi, dacă e cazul, de Sfântul Scaun (cf. can. 638 § 3).

 1. Pentru validitatea aceloraşi acte cu valoare care depăşeşte suma maximă stabilită de Conferinţa Episcopală, se cere de asemenea permisiunea Sfântului Scaun (cf. can. 1292 § 2).

Aceeaşi permisiune este cerută pentru:

 • înstrăinarea de ex voto donate Bisericii;
 • înstrăinarea de obiecte preţioase cu valoare artistică sau istorică;
 • înstrăinarea şi transferarea definitivă de relicve însemnate şi de imagini care într-o biserică sunt cinstite de mare evlavie populară (cf. can. 1190 §§ 2-3).

Permisiunea acordată de Sfântul Scaun constituie mereu certificare a existenţei permisiunii şi a consimţământului despre care vorbeşte can. 1292 § 1 şi can. 638 §§ 3-4.

 1. Pentru validitatea aceloraşi acte cu valoare mai mică decât suma minimă stabilită de Conferinţa Episcopală, precum şi pentru înstrăinarea de bunuri care nu fac parte din patrimoniul stabil al unei persoane juridice, pot să fie permisiuni prevăzute de izvoare normative diferite, cum ar fi decretul general al Episcopului Diecezan, conform can. 1281 § 2, sau normele statutare ale persoanei juridice însăşi.
 2. În sfârşit, este oportun de a ţine cont că:

a. pentru înstrăinarea bunurilor, despre care se vorbeşte la can. 1291, precum şi orice altă acţiune administrativă, despre care se vorbeşte la can. 1295, sunt cerute câteva condiţii pentru liceitatea sau legitimitatea lor, conform can. 1293:

 • demonstrarea motivului just;
 • prezentarea unei evaluări scrise;

b. apoi când se cere permisiunea pentru a înstrăina bunuri divizibile, trebuie declarate pentru validitate, părţile lor înstrăinate anterior (cf. can. 1292 § 3). Se consideră bunuri divizibile acelea care pot fi despărţite de trunchiul restant la care aparţin, chiar dacă ele constituie unitate imobiliară autonomă prin natura sa indivizibilă;

c. în cazul oricărui act administrativ juridic – inclusiv şi închirierea – trebuie să se stipuleze mereu contracte în scris şi trebuie să se respecte, în afară de normele din Dreptul Canonic, şi cele din Dreptul Civil (cf. can. 1290). De aceea, îndeplinind acte administrative juridice, se recomandă cu putere să se utilizeze consultanţa persoanelor experte în economie, în Drept Canonic şi Drept Civil.

______________

[1]Patrimoniul stabil al persoanei juridice publice este constituit din acele bunuri mobile şi imobile pe care autoritatea competentă le declară astfel prin anexare legitimă. Anexarea legitimă este un act de administrare extraordinară (cf. can. 1281 §§ 1-2) şi trebuie dovedită. Se propune ca bunurile care constituie patrimoniul stabil să fie semnalate sau prezentate separat în inventarul persoanei juridice ecleziastice.

[2]Emfiteoza este cedarea dreptului de folosire a unui teren (agricol) pentru o perioadă foarte lungă (99 ani), cu plata unei locaţii.

Translate »