CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

București, nr. 90/07.05.2022

COMUNICAT DE PRESĂ
Episcopii catolici din România,
reuniți sub semnul rugăciunii pentru pace

Episcopii romano-catolici și greco-catolici din România s-au reunit la Timișoara în perioada 5-7 mai 2022, pentru sesiunea plenară a Conferinței Episcopilor din România (CER), condusă de ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, Președintele CER.

La deschiderea lucrărilor au participat ÎPS Miguel Maury Buendía, Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova, ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul ortodox al Banatului, și PS László Német SVD, Episcop al Diecezei de Zrenjanin (Becicherecu Mare) din Serbia.

Pe ordinea de zi s-au regăsit probleme din societatea românească și aspecte ale contextului internațional. Asociindu-se apelului Papei Francisc pentru pacea din Ucraina, episcopii catolici din România au analizat, au apreciat și au încurajat activitățile pe care le desfășoară asociațiile Caritas catolice diecezane și celelalte instituții catolice de ajutor în susținerea refugiaților din calea războiului. O mărturie importantă a fost, în acest sens, cea a PS Anton Coșa de la Chișinău. Rugăciunea pentru pace a fost înălțată împreună cu credincioșii catolici de diferite naționalități la Sanctuarul Maria – Radna, loc de pelerinaj de referință pentru catolicii din regiunea Banatului. Celebrarea Sfintei Liturghii în rit oriental a fost de asemenea sub semnul păcii, în Parohia greco-catolică „Sfânta Maria, Regina Păcii” din Timișoara.

În centrul discuțiilor CER s-a aflat Sinodul Episcopilor cu tema sinodalității. Pe 17 octombrie 2021 a început prima etapă a parcursului sinodal: ascultarea și consultarea Bisericilor locale, etapă care se va încheia în august 2022. Pornind de la documentele pregătitoare ale Sinodului și de la precizările ulterioare, episcopii au discutat despre modalitățile prin care au implementat acest parcurs în diecezele și eparhiile din România și au stabilit calendarul etapei următoare.

Un punct important în discuții a fost evoluția legislației în domeniul învățământului și pregătirea manualelor necesare pentru orele de religie și la cateheză. Chestiuni legate de Casa de Pensii și Asigurări Sociale a Bisericii Romano-Catolice și de viața liturgică și pastorală au fost pe masa de lucru a episcopilor romano-catolici. Pe lângă informările din eparhii și dieceze a fost și cea a Pr. Eugen Blaj, Directorul Național al Operelor Misionare Pontificale din România.

Conform statutului, președinția CER este preluată de Eminența Sa, Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, iar episcopii membri l-au ales ca vicepreședinte pe Arhiepiscopul Mitropolit de București, ÎPS Aurel Percă, pentru un mandat de 3 ani. De asemenea, a fost ales un nou Consiliu permanent, format din Card. Lucian Mureșan – Președinte CER, ÎPS Aurel Percă – Vicepreședinte CER, PS László Böcskei – Episcop romano-catolic de Oradea și PS Claudiu Pop – Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla.

Următoarea sesiune a CER va avea loc la Oradea în intervalul 20-22 septembrie 2022, fiind găzduită de Eparhia Greco-Catolică de Oradea. Conferința Episcopilor din România se întrunește de două ori pe an și îi reunește pe toți episcopii romano-catolici şi greco-catolici din România, exprimând unitatea Bisericii locale și comuniunea cu Urmașul lui Petru, Sfântul Părinte Papa.

                                                       Pr. Francisc Ungureanu
Secretar General

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A romániai katolikus püspökök találkozója a békéért való ima jegyében zajlott

A romániai római katolikus és görögkatolikus püspökök 2022. május 5-7. között Temesváron vettek részt a Romániai Püspöki Konferencia (RPK) plenáris ülésén, amelyet Aurel Percă bukaresti érsek és metropolita, az RPK elnöke vezetett.

Az ünnepélyes megnyitón részt vett Miguel Maury Buendía érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa, Ioan Selejan érsek, Bánság ortodox metropolitája és Német László SVD, a szerbiai Zrenjanin (Nagybecskerek) egyházmegye püspöke.

Az ülés napirendjén a román társadalom különböző kérdései és a nemzetközi helyzet egyes szempontjai szerepeltek. Csatlakozva Ferenc pápa felhívásához Ukrajna békéjéért, a romániai katolikus püspökök elemezték, kiértékelték és ösztönözték a katolikus egyházmegyék Caritas szervezeteinek és a más katolikus segélyszervezeteknek a háborús menekültek támogatására végzett tevékenységeit. Ezzel kapcsolatosan fontos tanúságtétel hangzott el Anton Coșa  kisinyovi püspök részéről. A püspökök a különböző nemzetiségű katolikus hívekkel együtt a békéért imádkoztak a máriaradnai kegyhelyen, amely a Bánság katolikusainak egyik jelentős zarándokhelye. A keleti rítusú szentmisét szintén a béke jegyében mutatták be a temesvári Szűz Mária, Béke Királynője titulusú görögkatolikus templomban.

A RPK ülésszakának középpontjában a Püspöki Szinódus és a szinodalitás témája állt. 2021. október 17-én megkezdődött a szinodális út első szakasza: a helyi egyházak meghallgatása és konzultációja, mely szakasz 2022 augusztusában zárul. A szinódus előkészít
ő dokumentumaiból és az azt követő pontosításokból kiindulva a püspökök megbeszélték, milyen módon valósult meg ez a szakasz a romániai római katolikus és görögkatolikus egyházmegyékben, és meghatározták a következő szakasz programját.

A megbeszélések fontos pontja volt a jogalkotás alakulása az oktatás területén, valamint a vallásórákhoz és a hitoktatáshoz szükséges tankönyvek elkészítése. A római katolikus püspökök tárgyaltak továbbá a római katolikus egyház társadalombiztosítási és nyugdíjalapjával, valamint a liturgikus és lelkipásztori élettel kapcsolatos kérdésekről. A római katolikus és görögkatolikus egyházmegyék beszámolói mellett elhangzott Eugen Blaj lelkipásztor, a Romániai Pápai Missziós Társaságok országos igazgatója ismertetője is.

A statútumnak megfelelően a Romániai Püspöki Konferencia elnöki tisztét Lucian Muresan bíboros, a Rómával egyesült romániai görögkatolikus egyház főpásztora tölti be, alelnökké pedig hároméves időtartamra a jelenlévő püspökök Aurel Percă bukaresti érsek-metropolitát választották. Megválasztották az új Állandó Tanácsot is, amelynek tagjai Lucian Mureșan bíboros – az RPK elnöke, Aurel Percă – a RPK alelnöke, Böcskei László – nagyváradi római katolikus püspök és Claudiu Pop – kolozsvár-szamosújvári görögkatolikus püspök.

A Romániai Püspöki Konferencia következő ülésére 2022. szeptember 20-22. között kerül sor Nagyváradon, a Nagyváradi Görögkatolikus Püspökség szervezésében.

A Román Püspöki Konferencia évente kétszer ülésezik, és Románia összes római katolikus és görögkatolikus püspökét tömöríti, kifejezve a helyi egyház egységét és a Péter utódával, a római pápával való egységet.

            Francisc Ungureanu főtitkár

PRESSEMITTEILUNG
Die Katholische Bischöfe Rumäniens,
versammelt im Gebet für den Frieden

Die römisch-katholischen und griechisch-katholischen Bischöfe Rumäniens trafen sich vom 5. bis 7. Mai 2022 in Temeswar zur Vollversammlung der Rumänischen Bischofskonferenz (CER) unter der Leitung von Erzbischof Aurel Percă, Metropolitan-Erzbischof von Bukarest und Vorsitzender der Rumänischen Bischofskonferenz.

An der Eröffnungsfeier nahmen Seine Exzellenz Miguel Maury Buendía, Apostolischer Nuntius in Rumänien und in der Republik Moldau, Dr. Ioan Selejan, Orthodoxer Metropolit des Banats, und Seine Exzellenz László Német SVD, Bischof der Diözese Zrenjanin (Großbetschkerek) in Serbien teil.

Auf der Tagesordnung standen Fragen der rumänischen Gesellschaft und Aspekte des internationalen Kontextes. Die katholischen Bischöfe Rumäniens haben sich dem Appell von Papst Franziskus für den Frieden in der Ukraine angeschlossen und die Aktivitäten der katholischen Caritas-Diözesanverbände und anderer katholischer Hilfsorganisationen zur Unterstützung von Kriegsflüchtlingen analysiert, gewürdigt und gefördert. Ein wichtiges Zeugnis in dieser Hinsicht war das von Bischof Anton Coșa aus Kischinew. Das Friedensgebet wurde gemeinsam mit den katholischen Gläubigen verschiedener Nationalitäten im Marienwallfahrtsort Radna gebetet, einem wichtigen Gnadenort für die Katholiken in der Region Banat. Die Feier der Heiligen Messe im östlichen (byzantinischen) Ritus stand ebenfalls im Zeichen des Friedens, und zwar in der griechisch-katholischen Pfarrei „Heilige Maria, Königin des Friedens“ in Temeswar.

Im Mittelpunkt der Tagungsdiskussionen stand die Bischofssynode zum Thema Synodalität. Am 17. Oktober 2021 begann die erste Etappe des synodalen Weges: die Anhörung und Konsultation der Ortskirchen, eine Etappe, die im August 2022 enden wird. Auf der Grundlage der vorbereitenden Synodendokumente und der anschließenden Klarstellungen diskutierten die Bischöfe über die Art und Weise, wie sie diesen Weg in den Diözesen und Bistümern Rumäniens umsetzen und legten den Zeitplan für die nächste Etappe fest.

Ein wichtiger Punkt in den Diskussionen war die Entwicklung der Gesetzgebung im Bereich der Bildung und die Vorbereitung der notwendigen Lehrbücher für den Religionsunterricht und die Katechese. Die römisch-katholischen Bischöfe befassten sich mit Fragen der Sozialversicherungs- und Rentenkasse der römisch-katholischen Kirche sowie mit dem liturgischen und pastoralen Leben. Neben Informationen aus den Diözesen und Eparchien hat auch Pfr. Eugen Blaj, Nationaldirektor der Päpstlichen Missionsgwerken in Rumänien Informationen vorgetragen.

Gemäß den Statuten wird der Vorsitz der Bischofskonferenz von Seiner Eminenz Lucian Kardinal Muresan, Großerzbischof der mit Rom Unierten Rumänischen, Griechisch-Katholischen Kirche, wahrgenommen, und die Mitgliedsbischöfe wählten den Metropolitan-Erzbischof von Bukarest, S.E. Aurel Percă, für eine dreijährige Amtszeit zum Vizepräsidenten. Außerdem wurde ein neuer Ständiger Rat gewählt, der sich aus Seiner Eminez Lucian Kardinal Mureșan – Vorsitzender der Bischofskonferenz, Seine Exzellenz Aurel Percă – Vizepräsident, Seine Exzellenz László Böcskei – römisch-katholischer Bischof von Großwardein und Seine Exzellenz Claudiu Pop – griechisch-katholischer Bischof von Cluj-Gherla zusammensetzt.

Die nächste Tagung der Bischofskonferenz wird vom 20. bis 22. September 2022 in Großwardein stattfinden. Gastgeber ist die Griechisch-Katholische Diözese Großwardein. Die Rumänische Bischofskonferenz tagt zweimal im Jahr zusammen und vereint alle römisch- und griechisch-katholischen Bischöfe Rumäniens, um die Einheit der Ortskirche und die Gemeinschaft mit dem Nachfolger Petri, dem Heiligen Vater Papst, zum Ausdruck zu bringen.

Pr. Francisc Ungureanu
Generalsekretär

Translate »