CONFERINŢA EPISCOPILOR DIN ROMÂNIA
Str. Diligenţei nr. 24, sector 3, 031555 – Bucureşti
Tel. / Fax +40 31 4361250 e-mail: secretariat@episcopat.ro

                                                                                                         Nr.160/08.09.2023

MESAJ LA ÎNCEPUTUL NOULUI AN ȘCOLAR 2022-2023

_______
# traducerea germană mai jos
_______

Dragi elevi și tineri,
Stimați profesori, dragi părinți,

Vă salut pe fiecare în parte și vă adresez un călduros „Bun venit!” tuturor în noul an școlar 2023-2024!

Începutul fiecărui nou an școlar poartă în el multe așteptări frumoase, vise îndreptățite, mari speranțe și, uneori, și mari griji, pentru ca totul să meargă bine și la sfârșitul lui să culegem roadele scontate.

Dragi elevi și tineri,

Vă rog să-mi permiteți să vă adresez câteva încurajări și îndemnul din partea Bisericii Catolice, care urmărește cu multă atenție tot ceea ce se întâmplă în școlile din țara noastră.

Școala este un loc minunat în care vă însușiți noi cunoștințe, întâlniți prieteni, vă dezvoltați abilități și talente. Fiecare zi de școală este o ocazie minunată pentru a vă realiza potențialul și pentru a crește ca persoane. Nu uitați să fiți silitori, harnici și să vă bucurați de fiecare moment petrecut în școală. Marele filozof Aristotel spunea că „rădăcinile educației sunt amare, dar rodul este dulce”. Dar la terminarea școlii veți constata cât de mult a contribuit școala la formarea voastră umană, profesională și spirituală.

În ultima perioadă s-a vorbit mult despre unele aspecte negative care sunt prezente în școli, în comportamentul multor colegi de ai voștri.

Feriți-vă de mode care duc la degradarea vieții, care propun „cultura morții”, care exaltă dezangajarea și disprețul față de valori, care încurajează violența și consumul de droguri. Fiți întotdeauna siguri că viața este un mare dar care trebuie prețuit și apreciat. Să aveți întotdeauna mâinile deschise pentru a da mâna în semn de prietenie și dialog, respingând orice formă de violență.

Evitați orice formă de hărțuire, chiar și cea mai mică, și creați o imunitate a clasei împotriva oricărei violențe. Contaminați-vă unii pe alții cu bine, numai cu bine, cu foarte mult bine. Urmăriți și fiți atenți în clasă și la școală, față de cei care au nevoie de ajutor și cultivați totdeauna sentimente adevărate de prietenie și colegialitate.

Deschideți-vă ochii pentru a vă educa în privința frumuseții creației și a responsabilității de a o îngriji. Fie ca școala să vă vadă ca pe niște protagoniști importanți, constructori ai unei lumi noi, ai fraternității și ai păcii, ai dialogului și ai solidarității, și nu doar receptori și utilizatori a ceea ce învățați.

Un mare rol în plăsmuirea personalității voastre umane și spirituale îl are disciplina Religie. De aceea vă îndemn să-i acordați toată atenția și veți constata cât de mult vă va deschide la problemele vieții.

Școala este mai mult decât o simplă clădire și cursuri; ea este locul unde puteți crește din punct de vedere intelectual și personal, unde puteți descoperi cine sunteți și ce vă pasionează cu adevărat.

Sper și vă doresc ca noul an școlar să fie o nouă și frumoasă „aventură” minunată pentru voi, aducând bucurie în inimile voastre și ale părinților voștri.

Vă doresc multă putere pentru a învăța mult și bine, multă seninătate și rugați-vă mereu pentru „a crește în înțelepciune, statură şi har înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor” (Lc 2,52), așa cum îl prezintă Evanghelia pe Isus la vârsta adolescenței.

Stimați profesori, învățători și educatori,

Salut comunitatea educațională cu prețuire și mult respect, amintindu-ne că nu există o activitate mai importantă, mai umană și mai nobilă, decât aceea de a îndruma și de a însoți fiecare copil în dezvoltarea facultăților sale fizice și spirituale (inteligență, voință, afectivitate, memorie, imaginație, capacitate de sinteză), individuale, ecologice și sociale, în favoarea unei civilizații mai fraterne, mai solidare și mai responsabile.

Mă îndrept către dumneavoastră, directorii, profesorii, învățătorii și personalul auxiliar, către toți cei care, prin multe dificultăți, continuați să fiți dascălii pasionați ai celor care sunt viitorul țării și ai Bisericii. Vă mulțumesc pentru eforturile pe care le depuneți pentru educația și îndrumarea copiilor noștri. Sunt sigur că veți continua să fiți alături de ei și îi veți însoți pe drumul lor către cunoaștere și adevărata înțelepciune.

Anul școlar trecut s-a încheiat sub semnul nemulțumirilor cu privire la modul în care sunteți tratați de autorități. Și v-am înțeles cu toții.

Pactul global pentru educație ne cheamă să investim cele mai mari talente ale noastre în copiii și tinerii din țara noastră. Facem apel la autoritățile noastre civile, la oamenii de bine, la liderii noștri sociali și politici, pentru a reînvia, în fiecare spațiu educațional, căile dialogului, ale construcției păcii și ale dezvoltării umane, integrale, solidare și durabile, și pentru a sprijini orice demers în favoarea școlii.

Un scriitor italian spunea că „a nu avea grijă de școală este ca și cum ai uita să uzi grădina (…),  este o formă de neglijență depresivă, un rău făcut prezentului și un sabotaj în toată regula la adresa viitorului”, iar Franklin D. Roosevelt a declarat cu fermitate: „Școala trebuie să fie ultima cheltuială la care America este dispusă să facă economii”.

Toate acestea, traduse în limbaj simplu de speranță, înseamnă că va fi o zi mare când școala va lua de la stat toți banii de care are nevoie, și nu doar cei „câțiva bănuți” pe care îi primește astăzi.

Cu speranța că veți fi respectați pentru binele imens pe care îl faceți copiilor, avem încredere în puterea dumneavoastră de a face din noul an școlar unul plin de realizări și bucurii pentru toți copiii și tineri din școli! Cu ajutorul lui Dumnezeu, putem depăși orice fel de provocări și învăța din fiecare experiență.

Fie ca binecuvântarea îmbelșugată a Domnului să coboare peste dumneavoastră și să vă dăruiască putere și sănătate în acest an școlar pe care îl începem în ziua de 11 septembrie !

Ne punem viața și intențiile noastre la picioarele Preasfintei Fecioare Maria, Mama educatoare, pentru ca ea să mijlocească ajutoarele de care aveți nevoie în noul an școlar.

Vă binecuvântez pe fiecare în parte, elevii și tinerii, împreună cu părinții lor, pe toți profesorii și personalul auxiliar din școli, dorindu-vă un an școlar fericit și plin de realizări!

Cu dragoste și binecuvântare,

Sărbătoarea Nașterii Preasfintei Fecioare Maria, 8 septembrie 2023

+ Aurel Percă

Arhiepiscop Mitropolit de București
Responsabil pentru Comisia de învățământ în Conferința Episcopilor din România

 

______________

Traducerea în limba germană de Dr. Claudiu Sergiu Călin

Botschaft Seiner Exzellenz Aurel Percă,
Erzbischof und Metropolit von Bukarest,
zum Beginn des Schuljahres 2023-2024

Liebe Schülerinnen und Schüler und junge Menschen,
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern,

ich grüße jeden einzelnen von euch und heiße euch alle im neuen Schuljahr 2023-2024 herzlich willkommen!

Der Beginn eines jeden neuen Schuljahres bringt viele schöne Erwartungen, berechtigte Träume, große Hoffnungen und manchmal auch große Sorgen mit sich, damit alles gut geht und wir am Ende die erwarteten Früchte ernten.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe junge Menschen,

erlauben Sie mir, Ihnen im Namen der katholischen Kirche, die mit großer Aufmerksamkeit alles verfolgt, was in den Schulen unseres Landes geschieht, einige Ermutigungen und Anregungen zu geben.

Die Schule ist ein wunderbarer Ort, an dem man neues Wissen erwirbt, Freunde trifft, Fähigkeiten und Talente entwickelt. Jeder Schultag ist eine wunderbare Gelegenheit, dein Potenzial auszuschöpfen und als Person zu wachsen. Denke daran, fleißig zu sein, hart zu arbeiten und jeden Moment zu genießen, den du in der Schule verbringst. Der große Philosoph Aristoteles sagte: „Die Wurzeln der Bildung sind bitter, aber die Früchte sind süß“. Aber wenn du die Schule beendet hast, wirst du sehen, wie sehr die Schule zu deiner menschlichen, beruflichen und geistigen Bildung beigetragen hat.

In letzter Zeit wurde viel über einige der negativen Aspekte gesprochen, die in den Schulen und im Verhalten vieler Ihrer Kollegen zu finden sind.

Hüten Sie sich vor Moden, die zur Entwürdigung des Lebens führen, die eine „Kultur des Todes“ propagieren, die Rückzug und Verachtung von Werten verherrlichen, die Gewalt und Drogenkonsum fördern. Seien Sie sich immer sicher, dass das Leben ein großes Geschenk ist, das es zu schätzen und zu bewahren gilt. Habt immer offene Hände, um euch in Freundschaft und Dialog die Hand zu reichen, und lehnt jede Form von Gewalt ab.

Vermeiden Sie jede Form der Belästigung, auch die kleinste, und schaffen Sie in der Klasse eine Immunität gegen jegliche Gewalt. Steckt euch gegenseitig mit Gutem an, nur mit Gutem, mit viel Gutem. Nehmt in der Klasse und in der Schule Rücksicht auf diejenigen, die Hilfe brauchen, und pflegt stets echte Gefühle der Freundschaft und Kollegialität.

Öffnet eure Augen, um euch über die Schönheit der Schöpfung und die Verantwortung, sie zu bewahren, zu bilden. Möge die Schule euch als wichtige Protagonisten sehen, als Erbauer einer neuen Welt, der Brüderlichkeit und des Friedens, des Dialogs und der Solidarität, und nicht nur als Empfänger und Nutzer dessen, was ihr lernt.

Die Religion spielt eine große Rolle bei der Formung eurer menschlichen und geistigen Persönlichkeit. Deshalb fordere ich Sie auf, ihr Eure volle Aufmerksamkeit zu schenken, und Sie werden sehen, wie sehr sie Sie für die Probleme des Lebens öffnen wird.

Die Schule ist mehr als nur ein Gebäude und Unterricht; sie ist der Ort, an dem Sie intellektuell und persönlich wachsen können, an dem Sie entdecken können, wer Sie sind und wofür Sie sich wirklich begeistern.

Ich hoffe und wünsche euch, dass das neue Schuljahr ein wunderbares neues „Abenteuer“ für euch sein wird, das eure Herzen und die eurer Eltern erfreut.

Ich wünsche Ihnen viel Kraft, um viel und gut zu lernen, viel Gelassenheit und bete immer, dass Sie „wachsen an Weisheit und Größe und Gnade vor Gott und den Menschen“ (Lk 2,52), wie das Evangelium Jesus als Teenager darstellt.

Liebe Lehrerinnen, Lehrer und Erzieher,

ich grüße die Erziehungsgemeinschaft mit Achtung und großem Respekt und erinnere uns daran, dass es keine wichtigere, menschlichere und edlere Tätigkeit gibt als die, jedes Kind bei der Entwicklung seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten (Intelligenz, Wille, Affektivität, Gedächtnis, Vorstellungskraft, Fähigkeit zur Synthese) zu begleiten und zu unterstützen, und zwar auf individueller, ökologischer und sozialer Ebene, zugunsten einer brüderlicheren, solidarischeren und verantwortungsvolleren Zivilisation.

Ich wende mich an Sie, Schulleiter, Lehrer, Professoren und Betreuer, an alle, die trotz vieler Schwierigkeiten weiterhin mit Leidenschaft diejenigen unterrichten, die die Zukunft des Landes und der Kirche sind. Ich danke Ihnen für Ihre Anstrengungen, die Sie für die Bildung und Erziehung unserer Kinder unternehmen. Ich bin sicher, dass Sie ihnen auch weiterhin zur Seite stehen und sie auf ihrem Weg zu Wissen und wahrer Weisheit begleiten werden.

Das letzte Schuljahr endete mit der Unzufriedenheit über die Art und Weise, wie Sie von den Behörden behandelt werden. Und wir alle verstehen das. Der Globale Pakt für Bildung ruft uns dazu auf, unsere größten Talente in die Kinder und Jugendlichen unseres Landes zu investieren. Wir rufen unsere zivilen Behörden, unsere Menschen guten Willens, unsere sozialen und politischen Führer auf, in allen Bildungsbereichen die Wege des Dialogs, der Friedensbildung und der menschlichen, ganzheitlichen, solidarischen und nachhaltigen Entwicklung wieder zu beleben und jede Aktion zugunsten der Schulen zu unterstützen.

Ein italienischer Schriftsteller sagte, dass „sich nicht um die Schule zu kümmern, so ist, als würde man vergessen, den Garten zu gießen (…), es ist eine Form der depressiven Vernachlässigung, ein Unrecht an der Gegenwart und eine vollendete Sabotage der Zukunft“, und Franklin D. Roosevelt erklärte ausdrücklich: „Die Schule muss die letzte Ausgabe sein, an der Amerika zu sparen bereit ist“.

All dies bedeutet, in die einfache Sprache der Hoffnung übersetzt, dass es einen großen Tag geben wird, an dem die Schule das gesamte Geld, das sie braucht, vom Staat erhält, und nicht nur die „paar Groschen“, die sie heute bekommt.

In der Hoffnung, dass Sie für das unermessliche Gute, das Sie für die Kinder tun, respektiert werden, vertrauen wir auf Ihre Kraft, damit das neue Schuljahr für alle Schulkinder und Jugendlichen ein Jahr der Leistung und Freude wird! Mit Gottes Hilfe können wir jede Herausforderung meistern und aus jeder Erfahrung lernen.

Möge Gottes reichhaltiger Segen auf euch herabkommen und euch Kraft und Gesundheit schenken, wenn wir am 11. September dieses Schuljahr beginnen!

Wir legen unser Leben und unsere Anliegen der seligen Jungfrau Maria, der Mutter Erzieherin, zu Füßen, damit sie für die Hilfe, die Sie im neuen Schuljahr brauchen, Fürsprache halten möge.

Ich segne jeden einzelnen von euch, die Schüler und Jugendlichen, zusammen mit ihren Eltern, allen Lehrern und Hilfskräften der Schulen und wünsche euch ein glückliches und erfülltes Schuljahr!

Mit Liebe und Segen,

Am Fest der Geburt der seligen Jungfrau Maria, 8. September 2023

+ Aurel Percă
Erzbischof und Metropolit von Bukarest
Verantwortlich für die Bildungskommission in der Rumänischen Bischofskonferenz

 

 

Translate »