CONFERENTIA EPISCOPORUM HUNGARIAE
H-1071 Budapest VII., Városligeti fasor 45.
(+36-30) 742-4441; (+36-30) 742-4443
1406 Budapest, Pf. 79.
E-mail: pkt@katolikus.hu

 

Budapesta, 2114/2019

Comunicat comun al Consiliilor Permanente ale Conferințelor Episcopilor catolici din Ungaria și din România

Consiliile Permanente al Conferinței Episcopilor din Ungaria (CEU) și al Conferinței Episcopilor din România (CER) se reunesc în fiecare an pentru a discuta despre teme actuale comune. În acest an, întâlnirea s-a desfășurat în orașul istoric Esztergom, sediul Primatului Ungariei, între 28 și 29 octombrie 2019.

Delegația Conferinței Episcopilor din România a fost reprezentată de Președintele acesteia, ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de București, PS Vasile Bizău, Episcop greco-catolic de Maramureș, PS László Böcskei, Episcop de Oradea și Pr. Francisc Ungureanu, Secretar General al CER. Conferința Episcopilor din Ungaria a fost reprezentată de Președintele acesteia, PS András Veres, Episcop de Győr, Cardinalul Péter Erdő, Arhiepiscop de Esztergom-Budapesta, ÎPS Csaba Ternyák, Arhiepiscop de Eger, ÎPS György Udvardy, Arhiepiscop de Veszprém și Mons. Tamás Tóth, Secretar General al CEU.

La douăzeci de ani de la vizita Sfântului Ioan Paul al II-lea la București, în acest an Papa Francisc a vizitat locurile tradiționale ale României. Cele două Conferințe Episcopale își exprimă gratitudinea față de Sfântul Părinte pentru impulsul dat catolicilor cu motoul „Să mergem împreună”.

În timpul întâlnirii cordiale cei prezenți s-au informat asupra pregătirii și programului celui de al 52-lea Congres Euharistic Internațional care va avea loc la Budapesta în septembrie 2020. Mai multe grupuri din România se pregătesc să participe, inclusiv la Sfânta Liturghie de deschidere cu primirea Primei Sfinte Împărtășanii.

Între temele discutate au mai figurat și tema misiunii și cea a îngrijirii credincioșilor minoritari în alte țări și alte chestiuni actuale.

Întâlnirea s-a încheiat cu Sfânta Liturghie în Bazilica din Esztergom. La sfârșit, cei prezenți au recitat împreună rugăciunea oficială pentru Congresul Euharistic.

Următoarea întâlnire va fi găzduită de Conferința Episcopilor din România în zilele de 26 și 27 octombrie 2020.

Esztergom, 29 octombrie 2019

Mons. Tamás Tóth
Secretar General al CEU


HU

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Romániai Püspöki Konferencia Állandó Tanácsainak közös közleménye

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) és a Romániai Püspöki Konferencia Állandó Tanácsai évente találkoznak, hogy megvitassák az aktuális és közös témákat. Ebben az évben a találkozóra Esztergom ősi városában, Magyarország prímási székhelyén került sor, 2019. október 28. és 29. között.

A Romániai Püspöki Konferencia küldöttségét Ioan Robu bukaresti érsek, a Romániai Püspöki Konferencia elnöke, Vasile Bizău, Máramaros görögkatolikus püspöke, Böcskei László, nagyváradi püspök és Francisc Ungureanu titkár alkotta. A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát Veres András győri püspök, az MKPK elnöke, Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, Ternyák Csaba egri érsek, Udvardy György veszprémi érsek és Tóth Tamás titkár képviselte.

Húsz évvel Szent II. János Pál pápa bukaresti látogatása után, ebben az évben Ferenc pápának lehetősége nyílt meglátogatni Románia tradicionális helyszíneit. A két püspöki konferencia háláját fejezi ki a Szentatyának azért az üzenetért, amelyet Ferenc pápa látogatása adott a katolikusoknak ezzel a mottóval: „Járjunk együtt az úton”.

A testvéri találkozó során a jelenlévők tájékoztatást kaptak a 2020 szeptemberében Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeiről és programjairól. Az eseményre számos csoport érkezik Romániából azért is, hogy részt vehessenek a nyitómise keretében a közös elsőáldozáson.

A témák között szerepelt többek között a misszió, a kisebbségek lelkipásztori gondozása és más aktuális kérdések.

Az összejövetel közös szentmisével ért véget az esztergomi bazilikában, ahol a jelenlévők közösen elimádkozták az Eucharisztikus Kongresszus hivatalos imáját.

A következő találkozó házigazdája Románia Püspöki Konferenciája lesz 2020. október 26. és 27. között.

Esztergom, 2019. október 29.

Mons. Tamás Tóth


IT

Comunicato comune dei consigli permanenti della Conferenza Episcopale Ungherese e della Conferenza Episcopale della Romania

Il consigli permanenti della Conferenza Episcopale Ungherese e della Conferenza Episcopale della Romania si incontrano ogni anno per parlare di temi attuali e comuni. Quest’anno, l’incontro si è svolto nell’antica città di Esztergom, sede del primate d’Ungheria, tra il 28 ed il 29 ottobre 2019.

La delegazione della Conferenza Episcopale della Romania fu guidata dal presidente Ioan Robu, arcivescovo di Bucarest, Vasile Bizău, vescovo di rito bizantino di Maramureș, László Böcskei, vescovo di Oradea e dal segretario generale Francisc Ungureanu. La Conferenza Episcopale Ungherese è stata rappresentata dal presidente András Veres, vescovo di Győr, cardinale Péter Erdő, arcivescovo di Esztergom-Budapest, Csaba Ternyák, arcivescovo di Eger, György Udvardy, arcivescovo di Veszprém e dal segretario generale Tamás Tóth.

Venti anni dopo la visita di papa San Giovanni Paolo II a Bucarest, quest’anno papa Francesco aveva l’occasione di visitare i posti tradizionali della Romania. Le due conferenze episcopali esprimono la loro gratitudine al Santo Padre per il programma che ha dato papa Francesco ai cattolici con il motto “Camminiamo insieme”.

Durante il cordiale incontro i presenti si sono informati sulla preparazione e sul programma del 52° Congresso Eucaristico Internazionale che avrà luogo a Budapest nel settembre 2020. Diversi gruppi si preparano a venire dalla Romania, anche a partecipare alla Santa Messa con la prima comunione.

Tra i temi si figurava anche il tema della missione, la pastorale delle minoranze e altre questioni attuali.

L’incontro finiva con una Santa Messa nella Basilica di Esztergom. Alla fine i presenti hanno pregato insieme l’ufficiale preghiera per il Congresso Eucaristico.

Il prossimo incontro sarà ospitato dalla Conferenza Episcopale della Romania tra il giorni 26 e 27 ottobre 2020.

Esztergom, 29 ottobre 2019

Mons. Tamás Tóth
Segretario generale della CEU

 

 

Translate »